Adatkezelési tájékoztató az Apaidő weboldal adatkezeléséről

Kik vagyunk

A szolgáltató neve: Kertesz Communications Consulting Kft.
A szolgáltató székhelye: 1029 Budapest, Ördögárok u. 248.
A szolgáltató elérhetősége: office@kerteszcommunications.hu
Weboldal címe: https://apaido.hu
Adatfeldolgozó neve: Ráczné Lukács Judit
Székhelye: 1194 Budapest, Nagyszeben u. 15.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelés

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Kertesz Communications Consulting Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) részéről tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatási tevékenység ellátásával összefüggésben személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelő jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 13. cikkében meghatározott érintett tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatóval Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

A tájékoztató időbeli hatálya 2023. október 20. napjától visszavonásig tart.

1. Az adatkezelések szabályai

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Vállalkozó eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Vállalkozó által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről Adatkezelő gondoskodik.

Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

2. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez.

Adatkezelő az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére, az érkezésétől számított legkésőbb 25 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 15 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot Adatkezelő – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, a GDPR. 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2.  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4.  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5.  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6.  a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;
 7.  ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a válaszadási határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől, aki azt három napon belül teljesíti.

Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

3. A www.apaido.hu oldalon megvalósuló adatkezelések

3.1. „Olvass bele a könyvbe” funkcióval kapcsolatos adatkezelés

Az érdeklődőnek lehetősége van beleolvasni a könyvbe a weboldalon az „Olvass bele a könyvbe” gombra kattintva. A könyv 4. fejezetének elolvasásához szükséges megadni e-mail címet, amelyre az Adatkezelő a könyv egy részét megküldi.

Az adatkezelés célja: Az érdeklődők számára a könyv egy részletének megküldése e-mail útján.

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Kezelt adatok köre: Az érdeklődő e-mail címe

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelők az adatokat harmadik fél részére nem továbbítják, ám felhívják az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőket, úgy az Adatkezelők jogszabályi kötelezettségüket teljesítve, kötelesek a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A könyvrészlet megküldését követő 30 napig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelők tájékoztatják, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • Jogorvoslattal élhet.

3.2. Rendeléssel kapcsolatos adatkezelés

A www.apaido.hu oldalon lehetőség van megrendelni az Apaidő című könyvet. Az oldalon a rendeléshez szükséges adatok megadása után van lehetőség a könyvet megrendelni és kifizetni.

adatkezelés célja: az Apaidő című könyv megrendelése
kezelt adatok köre: név, lakcím, adószám (cég esetén), e-mail cím
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
adattárolás határideje: a vásárlástól számított általános polgári jogi elévülési idő leteltéig, azaz 5 évig
adattárolás módja: elektronikusan

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelők tájékoztatják, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • Jogorvoslattal élhet.

3.3. Fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

A www.apaido.hu oldalon a megrendelést követően van lehetőség online, pénzügyi szolgáltató igénybevételével kifizetni a könyvet. SimplePay, Google Pay vagy ApplePay (továbbiakban: Fizetési szolgáltatók) alkalmazáson keresztül. A fizetés a Fizetési szolgáltatók oldalára átirányítás után lehetséges. A megrendelő által megadott kártyaadatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá. Tudomásul veszem, hogy a(z) Kertesz Communications Consulting Kft. (1029 Budapest, Ördögárok u. 248.) adatkezelő által a(z) https://simplepay.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff /

adatkezelés célja: az Apaidő című könyv árának megfizetése
kezelt adatok köre: név, fizetett összeg, a fizetés ténye
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
adattárolás határideje: a fizetéstől számított 8 évig (Számviteli törvény)
adattárolás módja: elektronikusan

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelők tájékoztatják, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • Jogorvoslattal élhet.

3.4. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő szolgáltatási tevékenységével összefüggésben lehetőségük van az érintetteknek panaszt tenni. A panasz bejelentésére személyesen, postai úton, telefonon, valamint e-mailen keresztül van lehetőség.

A szóbeli panaszt Vállalkozó azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról jegyzőkönyv készül, melynek egy másolati példánya átadásra kerül a vendégnek.

A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza:

 1. az ügyfél neve;
 2. az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
 3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
 4. az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy a vendég panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön;
 5. az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
 6. a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
 7. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

adatkezelés célja: vásárlói panaszok felvétele, áruval összefüggő panaszkezelés intézése
kezelt adatok köre: vásárló neve, vásárló lakcíme/székhelye, levelezési címe, telefonszáma, értesítés módja, panasszal érintett áru vagy szolgáltatás, panasz leírása, oka, panaszos igénye, a panasz alátámasztásához szükséges, a vásárló birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely Vállalkozónál nem áll rendelkezésre, a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, vonatkozó jogszabály: fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6)-(7) bekezdése
adattárolás határideje: Vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmit örvény 17/A. § (7)]
adattárolás módja: elektronikus

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelők tájékoztatják, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • Jogorvoslattal élhet.

3.5. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

adatkezelés célja: számla kiállítása és megküldése
kezelt adatok köre: vásárló neve, lakcíme, fizetett összeg, számla kiállításának dátuma, adószám (cég esetén)
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése
adattárolás határideje: A számla kiállítását követő évtől számított 8 évig (Számviteli törvény)
adattárolás módja: elektronikus

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelők tájékoztatják, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • Jogorvoslattal élhet.

3.6. A könyv megküldésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő a sikeres megrendelést követően a megrendelő adatait továbbítja a Gyomai Kner Nyomda Zrt., mint Adatfeldolgozó felé, aki az Apaidő című könyvet postázza a megrendelő részére.
adatkezelés célja: A megrendelt könyv megküldése a megrendelő részére
kezelt adatok köre: vásárló neve, vásárló lakcíme/székhelye, telefonszáma, e-mail címe
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél
adattárolás határideje: A megrendelés teljesítését követő általános polgári jogi idő elévüléséig, azaz 5 évig
adattárolás módja: elektronikus
adatfeldolgozó: Gyomai Kner Nyomda Zrt. (szh.: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 10-12., cégjegyzékszám: 04-10-001527)

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelők tájékoztatják, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • Jogorvoslattal élhet.

3.7. Hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

A www.apaido.hu oldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz meg kell adni az e-mail címet, és be kell pipálni a „szeretnék a hírlevélre is feliratkozni” nyilatkozatot. A hírlevélre feliratkozottak értesítést kapnak az Apaidő című könnyvel kapcsolatos eseményekről, hírekről, programokról. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a hírlevélben található „leiratkozom” linken, vagy az Adatkezelő részére küldött e-mail üzenetben.

az adatkezelés célja a feliratkozók részére tájékoztatás küldése az Apaidő című könyvvel kapcsolatos programokról, eseményekről
a kezelt adatok köre: e-mail cím
az adatkezelés jogalapja az ügyfél GDPR 6. cikk a) szerinti hozzájárulása
az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél elérésig, vagy a felhasználó leiratkozási nyilatkozatáig

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelők tájékoztatják, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • Jogorvoslattal élhet.

3.8. Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés

A nyereményjátékban történő részvételhez meg kell adni a nevet és az e-mail címet, illetve be kell pipálni a „Az Adatvédelmi tájékoztatót elolvastam és elfogadom” nyilatkozatot. A nyereményjátékról bármikor le lehet iratkozni a levélben található „leiratkozom” linken, vagy az Adatkezelő részére küldött e-mail üzenetben.
az adatkezelés célja a nyereményjátékban nyertes résztvevők tájékoztatása a nyeremény tényéről és annak átvételéről
a kezelt adatok köre: név, e-mail cím
az adatkezelés jogalapja az ügyfél GDPR 6. cikk a) szerinti hozzájárulása
az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél elérésig, vagy a felhasználó leiratkozási nyilatkozatáig

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelők tájékoztatják, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely feltétel fennáll,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • Jogorvoslattal élhet.

***

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását Vállalkozó feltüntetett elérhetőségein.

Vállalkozó teljes adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1095 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

Kertesz Communications Consulting Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) a www.apaido.hu címen üzemelteti a honlapját.

A Honlapra való belépést, kilépést és a böngészés folyamatát az Ügyfél, illetve más látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

A Honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a Látogató be van-e jelentkezve a Honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a Honlapra való belépés, illetve az onnan történő kilépés, valamint a Honlap használatával történő vásárlás folyamatait segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja.

Emellett a Honlap vonatkozásában alkalmazásra kerülnek a Google Analytics következő típusú cookie-jai is: „utma”, „utmb”, „utmc”, „utmt”, „utmv”, „utmz” (a weboldal vonatkozásában a Google Analytics által alkalmazott cookie-król részletes információk az alábbi linken érhetők el: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).

A felsorolt cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok:

a Látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a Honlapra („utmz” cookie),

a Látogató hányszor látogatta meg a Honlapot („utmb” cookie),

a Látogató mennyi ideig tartózkodott a Honlapon („utma” és az „utmv” cookie),

a Látogató mikor látogatta meg először a Honlapot („utma” és „utmv” cookie),

illetve a Látogató mikor látogatta meg utoljára a Honlapot („utmc” és „utmv” cookie).

A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a Honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg.

A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A Honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk magunknak a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a: www.apaido.hu weboldalon történik.

Budapest, 2023.10.30.